Reklamační řád

Zboží není v pořádku? Mrzí nás to, ale víme, jak vše napravit! Neváhejte se na nás obrátit...

Základní ustanovení

Reklamační řád platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu proradost.dobryandel.cz a je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího, kterým je DOBRÝ ANDĚL, nadace, se sídlem Holečkova 3331/37, 150 00, Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, Spis. zn. N1231, IČ: 24161501 (dále též jen „prodávající“). Reklamační řád blíže popisuje postup, jakým kupující uplatňuje reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Reklamační řád je uveřejněn na internetové adrese https://proradost.dobryandel.cz/informace-pro-vas/reklamacni-rad. Kupující je povinen se s reklamačním řádem a obchodními podmínkami seznámit před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.

Záruka za jakost

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případné prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva u odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

Záruka začíná běžet dnem převzetí fyzického zboží kupujícím. Převzetím zboží se rozumí okamžik předání zboží kupujícímu od přepravce. Jako doklad o záruce předává nebo zasílá prodávající kupujícímu nákupní doklad (fakturu) s uvedením všech zákonem daných údajů.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha produktu, postačuje místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruční podmínky

Kontrola zboží při převzetí

U zboží je kupující povinen bezprostředně při dodání produktu překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

Kupující je oprávněn odmítnou převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu proradost@dobryandel.cz.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit zasláním zboží nebo jiným doručením prodávajícímu na adresu jeho sídla DOBRÝ ANDĚL, nadace, Holečkova 3331/37, 150 00, Praha 5, anebo společnosti Arlego Fulfillment s.r.o., Chebská 21/659, 322 00 Plzeň 5 - Křimice.

Spolu s reklamovaným zbožím kupující zašle také kopii nákupního dokladu, popis závady či jiného důvodu reklamace a kontaktní údaje kupujícího. Bez těchto údajů je znemožněna identifikace původu i závady zboží a tím i vyřízení reklamace. Kupující si při reklamaci zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace.

Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu vhodným způsobem bezodkladně potvrdí s uvedením data uplatnění, označením, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to bez zbytečného odkladu.

Výluky

U zboží se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
f) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
g) zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
h) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti fyzického zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Vyřízení reklamace

O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně o jiném způsobu vyřízení reklamace nebo jejím zamítnutí včetně, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18. 4. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.