Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů pro Klienty E-shopu nadace Dobrý anděl proradost.dobryandel.cz (dále jen „Poučení“)

Nadace Dobrý anděl zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí v systému podpory Dobrého anděla poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

DOBRÝ ANDĚL, nadace, se sídlem Holečkova 3331/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 24161501 (také jen „Dobrý anděl“), telefon: 733-119-119, e-mail: proradost@dobryandel.cz, webová stránka: https://www.dobryandel.cz, webová stránka pro e-shop: https://proradost.dobryandel.cz (dále také jen „E-shop“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení bude Dobrý anděl od 25. května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence budou zveřejněny zde nejpozději od 1. května 2018.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Dobrý anděl zpracovává osobní údaje poskytnuté mu kupujícím v E-shopu (dále jen „Klientem“) prostřednictvím webové stránky proradost.dobryandel.cz nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo a, pokud je Klientem poskytnut, také akademický titul a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce E-shopu IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Klienta (např. mobilního telefonu nebo počítače přistupujícího k E-shopu).

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich objednávky zboží z E-shopu včetně všech souvisejících činností – dodání a platby za zboží, případně reklamace atp.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při uzavření a plnění smlouvy s Klientem tak, aby byla Klientovi doručena dodávka jeho objednaného zboží a k tomu příslušných účetních dokladů;

a dále

2) se souhlasem Klienta pro vnitřní komunikaci s Klientem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných zpráv;

3) v souvislosti s plněním právních povinností Dobrého anděla, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

4) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Dobrého anděla (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů Dobrého anděla nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků Dobrého anděla.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Dobrého anděla vůči stávajícím nebo potenciálním klientům, resp. veřejnosti. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu Dobrému andělovi v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Klientů, a to zejména v souvislosti s objednáním zboží a uzavřením smlouvy v prostředí E-shopu a případně v rámci další komunikace s Klienty, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Klient Dobrému andělu poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu Klienta platí, že poskytnutí tohoto souhlasu je vždy dobrovolné a Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mail proradost@dobryandel.cz nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Dobrého anděla.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Dobrému andělovi, může Dobrý anděl zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Dobrý anděl, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Dobrého anděla takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Dobrého anděla, se kterými bude Dobrý anděl při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Dobrým andělem je uveden na webové adrese www.dobryandel.cz/oou, případně jej Dobrý anděl na žádost zašle Dárci na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu Klienta platí, že takto souhlas se zpracováním se uděluje do jeho odvolání (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy v systému Dobrého anděla. Poté, co bude objednávka zboží doručena nebo po případné reklamaci zboží, uchovává Dobrý anděl osobní údaje Klienta po dobu 5 let, ledaže i po uplynutí této doby bude zpracovávat osobní údaje Klienta na základě jeho trvajícího souhlasu.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Dobrý anděl zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Dobrý anděl se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Dobrý anděl povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Dobrého anděla potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Dobrého anděla o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Dobrého anděla.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Dobrého anděla námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Dobrého anděla nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Dobrého anděla.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Dobrého anděla a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na https://proradost.dobryandel.cz/informace-pro-vas/pouceni-o-zpracovani-osobnich-udaju.

V Praze, 18. 4. 2018


Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s Dobrým andělem v rámci e-shopu:
ABRA Software a.s. E-mailové servery.
Arlego Fulfillment s.r.o. Skladovací a logistické zajištění.
Algotech, a.s. Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Cloudflare, Inc. Datové servery.
Google Ireland Limited Měření návštěvnosti e-shopu.
GOPAY s.r.o. Zajištění rychlého převodu a platby kartou.
HVK s.r.o. Účetnictví nadace
PWC a.s. Statutární audit nadace.
SendGrid Inc. (Twilio Inc.) E-mailové servery.
Shoptet s.r.o. Platforma pro fungování e-shopu.
Spectado s.r.o. Správa e-shopu.